Overgangsregeling

Indien de ingangsdatum van de polis ligt voor 1 januari 2006, dan zal door het van kracht verklaren van deze nieuwe voorwaarden geen nadeel voor de verzekeringnemer of een verzekerde ontstaan, anders dan wordt afgedwongen door het op 1 januari 2006 van kracht worden van het Nieuw Verzekeringsrecht BW Boek 7. Daar waar oorspronkelijk sprake is/was van een contractsduur van meer dan 12 maanden, geldt dat deze is teruggebracht tot 12 maanden.

Artikel 1. Onzeker voorval

Deze verzekeringsovereenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voorzover de uitkering waarop aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst onzeker was dat daaruit voor verzekerde een uitkeringsrecht was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan, zoals bepaald in de verzekeringsvoorwaarden.

Artikel 2. Strekking van de verzekering

Deze verzekeringsovereenkomst heeft ten doel tot uitkering te komen bij volledige of gedeeltelijke blijvende invaliditeit van de verzekerde hem/haar overkomen als gevolg van ziekte, ongeval of ander onheil:

 • welke bij de huidige stand van de medische wetenschap onherstelbaar is en
 • waarvan de aanwezigheid door een medische specialist kan worden vastgesteld en
 • van welks aanwezigheid sprake is op het moment dat twee jaren zijn verstreken nadat de schademelding aan assuradeuren bekend is gemaakt.

één en ander met inachtneming van de onderstaande voorwaarden en/of de bepalingen in de polis en/of polisaanhangsels. Een uitkering zal worden gedaan aan de in de polis genoemde begunstigde(n). In geen geval zal een uitkering hoger kunnen zijn dan het bedrag waarvoor deze verzekeringsovereenkomst dekking biedt: het verzekerde bedrag zoals is vastgelegd in de polis en/of polisaanhangsels ten tijde van het ontstaan van de blijvende invaliditeit.

Artikel 3. Het beroep van verzekerde

In geval van schade zal bij de vaststelling van het percentage van blijvende invaliditeit het beroep of de beroepsbezigheden van de verzekerde buiten beschouwing worden gelaten.

Artikel 4. Grondslag van de overeenkomst

De door de verzekeringnemer en de verzekerde aan assuradeuren middels het aanvraagformulier verstrekte inlichtingen en gedane verklaringen alsmede de keuringsrapporten of gezondheidsverklaring- en, vormen de grondslag van deze verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmede een geheel uit te maken.

Artikel 5. Verzekeringsgebied

De dekking is van kracht in de gehele wereld, doch hierbij wordt in aanmerking genomen het bepaalde in Artikel 6.

Artikel 6. Wijziging van omstandigheden aan de kant van de verzekerde

De verzekeringnemer en/of verzekerde zijn verplicht assuradeuren tijdig - d.w.z. binnen 8 dagen nadat zulks bekend is geworden – kennis te geven, indien :

 • de verzekerde langer dan gedurende een periode van 60 dagen aaneengesloten buiten de Europese Unie zal verblijven.
 • de verzekerde zich met een vaste woonplaats buiten Nederland zal vestigen.
 • anderszins wijziging wordt gebracht in omstandigheden, die behoren tot de grondslag van de overeenkomst als bedoeld in Artikel 4.

Na ontvangst van de bedoelde kennisgeving, zullen assuradeuren de verzekeringnemer zo spoedig mogelijk laten weten of, en zo ja, tegen welke premie en op welke voorwaarden deze verzekeringsovereen- komst kan worden voortgezet.

Heeft de wijziging naar het oordeel van assuradeuren een risicoverzwaring tengevolge, welke leidt tot een wijziging van de premie of van de voorwaarden van deze verzekeringsovereenkomst, dan kan de verzekeringnemer deze verzekeringsovereenkomst tussentijds beëindigen indien hij/zij binnen een maand na ontvangst van de voorstellen van assuradeuren, per aangetekend schrijven te kennen geeft, niet met de voorgestelde wijziging(en) akkoord te willen gaan.

Deze verzekeringsovereenkomst zal in dat geval worden beëindigd per de datum waarop assuradeuren de kennisgeving van de verzekeringnemer hebben ontvangen, waarbij deze mededeelt, niet akkoord te kunnen gaan met de voorstellen van assuradeuren.

Restitutie van premie zal in dat geval worden verleend over de dan nog niet verstreken periode van de lopende verzekeringstermijn.

Indien verzuimd is een wijziging als hierboven bedoeld aan assuradeuren te melden, dan wel zolang de assuradeuren hun voorstellen tot wijziging van de premie en/of voorwaarden nog niet aan de verzekeringnemer bekend hebben gemaakt, zal in geval van schade het volgende gelden:

 • Indien de wijziging naar het oordeel van assuradeuren geen risicoverzwaring inhoudt, vindt normaal afwikkeling van de aangemelde schade plaats.
 • Indien de wijziging naar het oordeel van assuradeuren leidt of zou hebben geleid tot toepassing van andere voorwaarden en/of premieverhoging, dan zal afwikkeling van de aangemelde schade plaatsvinden met inachtneming van die andere voorwaarden en in de verhouding van de in de polis vastgelegde premie tot de nieuwe door assuradeuren nodig geoordeelde premie.
 • Indien de wijziging, naar het oordeel van assuradeuren van dien aard is, dat zij deze verzekeringsovereenkomst niet zouden hebben voortgezet indien zij van de ware stand van zaken kennis hadden gedragen, bestaat geen recht op uitkering.

Artikel 7. Hoogte van de uitkering

In geval van blijvende invaliditeit zal de vaststelling van het invaliditeitspercentage plaatsvinden overeenkomstig de meest recente editie van de internationaal geaccepteerde normen en richtlijnen verzameld in het boekwerk genaamd "Guides to the Evaluation of Permanent Impairment", uitgegeven door het Amerikaans Geneeskundig Verbond (The American Medical Association = A.M.A.) en samengesteld door de Commissie voor schatting van geestelijke- en lichamelijke blijvende invaliditeit van Het Amerikaans Geneeskundig Verbond (Committee on Rating of Mental and Physical Impairment of the American Medical Association) hierna te noemen A.M.A.

Daar het niet mogelijk is om alle vormen en combinaties van blijvende invaliditeit in de voorwaarden van deze verzekeringsovereenkomst op te nemen, wordt volstaan met het geven van een aantal voorbeelden met daarbij vermeld de uitkering die zal worden gedaan indien de graad van blijvende invaliditeit - berekend volgens A.M.A.normen - ligt tussen de eveneens aangegeven percentagewaarden.

Onder verlies wordt tevens verstaan: onbruikbaarheid.

Voorbeelden:
 • Uitkering van het hele verzekerde kapitaal (invaliditeitspercentage groter dan 70%)
  • Ernstige progressieve leverziekte met sterke vermagering.
  • Ernstige stoornis van de nierfunctie veelvuldige nierdialyse tengevolge hebbende.
  • Verlies van het gezichtsvermogen van beide ogen.
  • Verlies van beide armen tot in het schoudergewricht.
  • Algehele stoornis van de geest, veroorzaakt door een organische hersenziekte waardoor permanente verzorging noodzakelijk is.
  • Chronische huidziekte die regelmatig medisch behandeld moet worden en leidt tot ernstige belemmering van de meeste dagelijkse verrichtingen.

 • Uitkering 90% van het verzekerde kapitaal (invaliditeitspercentage groter dan 60% doch niet groter dan 70%)
  • Verlies van beide benen tot in het heupgewricht.
  • Longemfyseem waardoor ernstige beperking van de longfunctie klasse “4”.

 • Uitkering 75% van het verzekerde kapitaal (invaliditeitspercentage groter dan 50% doch niet groter dan 60%)
  • Verlies van een arm tot in het schoudergewricht.
  • Ernstige loopstoornis: gaan staan, blijven staan en/of zelfstandig lopen is niet mogelijk.

 • Uitkering 60% van het verzekerde kapitaal (invaliditeitspercentage groter dan 40% doch niet groter dan 50%)
  • Hersenletsel met als gevolg het verlies van het vermogen tot het begrijpen en produceren van taal.
  • Uitval van het onderste gedeelte van het (uit drie delen bestaande) zenuwgevlecht van een arm.

 • Uitkering 47,5% van het verzekerde kapitaal (invaliditeitspercentage groter dan 30% doch niet groter dan 40%)
  • Bloedarmoede die noodzakelijk maakt dat iedere 5 weken een bloedtransfusie plaatsvindt.
  • Verlies van een been tot in het heupgewricht.
  • Volledige onbeweeglijkheid van de halswervelkolom.
  • Ruggenmergbeschadiging met verlies van het vermogen tot lopen doch met behoud van de mogelijkheid tot opstaan.

 • Uitkering 35% van het verzekerde kapitaal (invaliditeitspercentage groter dan 25% doch niet groter dan 30%)
  • Matig ernstige longfunctiestoornis “klasse 3”.
  • Perifere vaatziekte in de benen (ernstiger dan klasse 2)

 • Uitkering 29% van het verzekerde kapitaal (invaliditeitspercentage groter dan 20% doch niet groter dan 25%)
  • Verlies van het gezichtsvermogen aan één oog.
  • Aanzienlijke beperking van de beweeglijkheid van een elleboog.
  • Chronische bronchitis met als gevolg een beperking van de longfunctie "klasse 2"

 • Uitkering 22,5% van het verzekerde kapitaal (invaliditeitspercentage groter dan 15% doch niet groter dan 20%)
  • Chronische huidziekte die regelmatig medisch behandeld moet worden welke tevens leidt tot geringe belemmering van dagelijkse verrichtingen.
  • Complete uitval van de bewegingsmogelijkheid van een gelaatshelft.
  • Suikerziekte die uitsluitend te reguleren is met insuline injecties.

 • Uitkering 16% van het verzekerde kapitaal (invaliditeitspercentage groter dan 10% doch niet groter dan 15%)
  • Lendenwervelbreuk met een hoogteverlies van meer dan 50% van de oorspronkelijke hoogte van de wervel.
  • Chronische huidziekte die regelmatig medisch behandeld moet worden welke leidt tot geen of slechts enkele belemmeringen van dagelijkse verrichtingen.
  • Verlies van wijs- of middelvinger.

 • Uitkering 10% van het verzekerde kapitaal (invaliditeitspercentage groter dan 5% doch niet groter dan 10%)
  • Verlies van één nier zonder bijkomende complicaties.
  • Verlies van het gehoor aan één oor.
  • Verstoring van de nierfunctie die geen continue behandeling noodzakelijk maakt.
  • Rughernia zonder belangrijke neurologische uitvalverschijnselen.

 • Geen uitkering (invaliditeitspercentage niet groter dan 5%).

Artikel 8. Vaststelling van de uitkering

Het recht op uitkering op grond van deze verzekeringsovereenkomst en het bedrag van de uitkering zullen door assuradeuren worden vastgesteld aan de hand van de gegevens, welke worden verstrekt door de door hen aangewezen medische en andere deskundigen. De blijvende graad van invaliditeit zal worden vastgesteld op grond van een keuring welke zal plaatsvinden om en nabij de datum waarop twee jaren zijn verstreken sinds de datum waarop de schademelding schriftelijk is ingediend.

Indien de toestand van de verzekerde zodanig is dat gesproken kan worden van een statische toestand waarin noch verbetering noch verslechtering verwacht wordt, staat het de begunstigde vrij om assuradeuren te verzoeken om eerder dan na twee jaar over te gaan tot het vaststellen van de graad van blijvende invaliditeit. Na ontvangst van bedoeld verzoek en nadat de adviseurs van assuradeuren bevestigen dat van bedoelde omstandigheid sprake is, kunnen assuradeuren aan hun medische adviseurs opdragen om eerder dan na genoemde twee jaar over te gaan tot het vaststellen van de definitieve graad van blijvende invaliditeit.

Artikel 9. Betaling van de uitkering

 • Assuradeuren verplichten zich om binnen twee maanden na ontvangst van de eindrapporten en/of definitieve adviezen, de verzekeringnemer en de begunstigde mede te delen of en welke uitkering zal worden verricht.
 • De begunstigde wordt geacht de hoogte van de uitkering als juist te aanvaarden, tenzij hij/zij binnen 30 dagen nadat assuradeuren de hoogte van de uitkering bekend hebben gemaakt, per aangetekende brief van zijn/haar bezwaren tegen het voorstel van assuradeuren kennis geeft of doet geven De uitbetaling van de uitkering zal geschieden nadat assuradeuren voor het uit te keren bedrag een document hebben ontvangen, waarin is vastgelegd dat de begunstigde de voorgestelde uitkering accepteert (b.v. door middel van getekende uitkeringskwitantie).

Artikel 10. Uitbetaling van 5% rente (op jaarbasis berekend)

Zodra assuradeuren hebben besloten tot uitkering over te gaan overeenkomstig Artikel 9.sub 1. en de begunstigde de uitkerings- kwitantie heeft getekend overeenkomstig Artikel 9.sub 2. zal het uit te keren bedrag worden verhoogd met een renteaanvulling van 5% op jaarbasis, over de periode welke ligt tussen de dag waarop de schade is aangemeld en de dag waarop assuradeuren - overeenkomstig Artikel 9.sub 1. - aan de begunstigde kenbaar hebben gemaakt welk bedrag wordt uitgekeerd.

Artikel 11. Arbitrage

Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent het al dan niet bestaan van blijvende invaliditeit of graad daarvan, dan wordt voor beide partijen bindend uitspraak gedaan door een commissie van drie deskundigen. Elke partij wijst een geneerheer aan, deze benoemen in gezamenlijk overleg een derde geneesheer of andere deskundige. Indien onenigheid bestaat omtrent de keuze van het derde commissielid, wordt deze benoemd door de bevoegde rechter ten verzoeke van de meest gerede partij. De kosten aan deze arbitrage verbonden, dragen beide partijen ieder voor 50%.

Artikel 12. Vergroting van bestaande invaliditeit

Wordt een reeds bestaande vorm van blijvende invaliditeit als gevolg van een door deze verzekeringsovereenkomst gedekt ongeval, ziekte of ander onheil vergroot, dan wordt uitkering verleend overeenkomstig het verschil tussen de percentages van die invaliditeit voor en na het onheil dat vergroting van blijvende invaliditeit tot gevolg had.

Artikel 13. Verplichtingen van verzekeringnemer / verzekerde bij schade

De verzekerde en/of de verzekeringnemer zijn verplicht om in geval van een mogelijk recht op uitkering zorg te dragen dat:

 • de verzekerde zich ter plaatse direct onder behandeling van een arts en indien medisch noodzakelijk van een specialist stelt en al het mogelijke doet om herstel te bevorderen.
 • direct van het ongeval, de ziekte of ander onheil per aangetekend schrijven mededeling wordt gedaan aan assuradeuren en wel binnen 3 x 24 uur nadat zulks bekend is geworden.
 • de verzekerde zich desgevraagd op kosten van assuradeuren door de door hen aangewezen arts(en) laat onderzoeken, ter plaatse waar deze(n) dit onderzoek wenst(en) in te stellen en aan deze(n) alle gewenste inlichtingen naar waarheid te verstrekken.
 • de verzekerde zich desgevraagd op kosten van assuradeuren voor een onderzoek laat opnemen in een door de adviseurs van assuradeuren aan te wijzen ziekenhuis of andere medische inrichting.
 • de assuradeuren worden gemachtigd om na de hier bedoelde melding van een calamiteit bij derden inlichtingen in te winnen omtrent het gebeurde en de medische toestand van de verzekerde.
 • alle door assuradeuren nodig geoordeelde gegevens worden verstrekt aan de door hen aangewezen deskundigen en geen feiten of omstandigheden worden verzwegen, welke voor de vaststelling van de hoogte van de uitkering van belang zijn.
 • de verzekerde niet zonder toestemming van de assuradeuren naar een ander land vertrekt dan dat, waarin hem/haar het ongeval de ziekte of ander onheil is overkomen.
 • de medische adviseurs, die namens assuradeuren met het onderzoek zijn belast, geraadpleegd worden indien door middel van een operatieve ingreep verbetering in de toestand van invaliditeit zou kunnen worden gebracht.
 • de verzekerde zich na het optreden van het invaliditeits- veroorzakende onheil onthoudt van handelingen welke tot gevolg hebben dat de belangen van assuradeuren geschaad worden.

Het niet-nakomen door de verzekerde en/of de verzekeringnemer van enige hierboven bedoelde verplichtingen en het niet volledig en naar waarheid verstrekken van inlichtingen en/of gegevens, heeft verlies van het recht op uitkering tot gevolg, tenzij de verzekerde en/of de verzekeringnemer bewijst dat hij/zij door omstandigheden die hem/haar niet kunnen worden toegerekend, tot inachtneming van voormelde verplichtingen niet in staat was.

Artikel 14. Uitsluitingen

Tenzij blijkens een op het polisblad of in de polisaanhangsels gestelde aantekening anders is overeengekomen, wordt geen uitkering krachtens deze verzekeringsovereenkomst verleend terzake van blijvende invaliditeit welke is ontstaan, bevorderd of verergerd:

 • als gevolg van een op het moment van het afsluiten van deze verzekeringsovereenkomst reeds bestaande ziekte, kwaal, gebrek, afwijking of blijvende invaliditeit, onverschillig waardoor ontstaan, al dan niet bekend aan de verzekerde persoon.

 • tijdens het plegen van of in uitlokkende zin betrokken zijn bij een misdrijf, dan wel tijdens het deelnemen daaraan.

 • tijdens het deelnemen aan of ondernemen van een waagstuk en dat waagstuk niet noodzakelijk was voor de normale uitoefening van het in de polis genoemde beroep of beroepsbezigheden, tenzij zulk een waagstuk noodzakelijk was ter afwending van een dreigend gevaar, de redding of poging tot redding van personen, dieren of goederen, en/of in geval van rechtmatige zelfverdediging.

 • door opzet of grove schuld van de verzekerde, of van bij de uitkering belanghebbenden en/of in opdracht van een hunner

 • tijdens uitoefening van sporten, waarvoor andere dan kostendekkende betaling wordt ontvangen of waarvoor betaling in het vooruitzicht wordt gesteld, indien bepaalde prestaties worden bereikt, onverminderd het bepaalde in f. en g. hieronder.

 • tijdens deelneming aan of voorbereiding van snelheidswedstrijden of recordpogingen, waarbij andere middelen tot voortbeweging worden gebruikt dan de lichaamskracht.

 • tijdens uitoefening van sporten welke algemeen bekend zijn als behorende tot gevaarlijke en/of uitzonderlijke sporten, zoals: bokssporten, deltavliegen, parachutespringen, bergbeklim- men, gletschertochten, "klettern", stuntskiën, bobsleesport, bergwandelen buiten de officiële paden, duiksport, motorsporten, motorcrosses, zweefvliegen, sportvliegen, het houden van en/of de jacht op wilde dieren e.d.

 • tijdens of na het gebruik van bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen, alsmede medicijnen en alcoholhoudende drank en er indicaties zijn welke assuradeuren doen vermoeden dat zulk gebruik oorzakelijk verbonden is met de ontstane blijvende invaliditeit.

  Er bestaat echter toch recht op uitkering indien de verzekerde of de verzekeringnemer wettig en overtuigend bewijst dat:
  • het gebruik van deze middelen niet op vrijwillige wijze geschiedde,
  • het gebruik van deze middelen door een arts was voorgeschreven en deze middelen op de voorgeschreven wijze werden gebruikt,
  • er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het ontstaan van de invaliditeit en de bedwelmende en/of opwekkende werking van deze middelen en de invaliditeit toch in dezelfde mate zou zijn ontstaan indien de bedoelde middelen niet zouden zijn gebruikt.

 • tijdens het besturen of als passagier berijden van een motorrijwiel of scooter, met uitzondering van een bromfiets, welke is voorzien van een geldig kenteken.

 • door, dan wel verband houdende met atoomkernreacties en de daarbij ontstane splijtingsproducten, onverschillig hoe de reacties zijn ontstaan, anders dan bij een op de verzekerde toegepaste medische behandeling.

 • door molest, waaronder te verstaan:
  • een gewapend conflict:
   elk geval waarin staten of andere daarmee vergelijkbare partijen elkaar, of althans de één de ander, met militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan optreden van een vredesmacht der Verenigde Naties.
  • burgeroorlog:
   een min of meer georganiseerde gewapende strijd tussen inwoners van dezelfde staat waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is.,
  • opstand:
   georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, dat gericht is tegen het openbaar gezag.
  • binnenlandse onlusten:
   min of meer georganiseerde, gewelddadige handelingen, die zich op verschillende plaatsen binnen een staat voordoen;
  • oproer:
   een min of meer georganiseerde, plaatselijke gewelddadige beweging, die gericht is tegen het openbaar gezag;
  • muiterij:
   een min of meer georganiseerde beweging van leden van een gewapende macht, die gericht is tegen het gezag waaronder zij gesteld is.

 • door een terreuraanslag met chemische en/of biologische stoffen, althans voor zover de uitkeringsrechten op grond van bij dezelfde verzekeraars afgesloten verzekeringsovereenkomsten de omvang van € 500.000,00 overtreffen.

  Onder terreuraanslag wordt verstaan:
  Een gewelddadige handeling of gedraging in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks – al dan niet in enig opzicht organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. Daaronder vallen mede door van overheidswege en/of door derden getroffen preventieve maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme af te wenden of – indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken.

  Toelichting-1:
  Indien bij een terreuraanslag uitsluitend gebruik is gemaakt van conventionele strijdmiddelen zoals steek- en/of vuurwapens, voertuigen of burgervliegtuigen, dan zijn de gevolgen daarvan wel gedekt door deze verzekeringsovereenkomst.

  Toelichting-2:
  Indien chemische en/of biologische stoffen worden aangewend binnen het kader van molest (zie uitsluitingen 14. k 1-6), dan valt de toepassing van deze stoffen per definitie reeds onder genoemde uitsluiting “molest” en zijn de gevolgen daarvan niet gedekt door deze verzekeringsovereenkomst.

 • door venerische ziekten of ziekten die seksueel overdraagbaar zijn zoals Aids (Aquired Immune Deficiency Syndrome) of Aids Related Complex (ARC) of door aandoeningen ontstaan door onvoldoende zorg voor en/of verwaarlozen van aandoeningen / verwondingen.
 • door ziekten, waartegen vaccinatie is voorgeschreven of gebruikelijk is, tenzij vaccinatie daartegen plaatsvond doch niet mocht baten.

  In geen geval zal recht op uitkering bestaan t.a.v. blijvende invaliditeit verband houdende met:

  • De voortplantingsorganen waaronder tevens te verstaan de baarmoeder, borsten, tepels, prostaat, e.d.
  • Pijn zonder aantoonbaar organisch substraat.
  • Psychische storingen tenzij deze veroorzaakt zijn door een hersenbeschadiging welke is veroorzaakt door een organische ziekte of door een ongeval. Psychische storingen veroorzaakt door andere omstandigheden zoals overspannenheid, persoonlijkheids- of karakterveranderingen, psychotische storingen en psychéneurotische stoornissen zijn derhalve nadrukkelijk van de dekking uitgesloten.
  • Het gebit.

  Bijzondere beperking

  Krachtens deze verzekeringsovereenkomst wordt geen uitkering verleend ter zake van blijvende invaliditeit verband houdende met hart- en/of vaatziekten, diabetes mellitus, artrose en spondylose, adipositas en dementie. Indien deze verzekeringsovereenkomst van kracht is geworden voordat de verzekerde persoon 45 jaar oud is, wordt deze bijzondere beperking van kracht vanaf het moment dat hij/zij 55 jaar oud is. Indien deze verzekeringsovereenkomst van kracht is geworden nadat de verzekerde persoon 45 jaar oud was, wordt deze bijzondere beperking van kracht vanaf het moment hij/zij 50 jaar oud is

Artikel 15. Herziening van premie en/of voorwaarden

Assuradeuren hebben het recht deze verzekeringsvoorwaarden, alsmede de in de polis gestelde premie of bepalingen en bloc dan wel groepsgewijze te herzien. Een dergelijke herziening geschiedt voor iedere daarvoor in aanmerking komende verzekeringsovereenkomst per een door assuradeuren vast te stellen datum. De herziening heeft geen invloed op een reeds bij assuradeuren geldend gemaakte afspraak op uitkering. Assuradeuren doen van de voorgenomen wijziging(en) mededeling door middel van een kennisgeving gericht aan de verzekeringnemer, of door vermelding op de premiekwitantie en/of door middel van een publicatie in een of meer Nederlandse dagbladen. Indien de verzekeringnemer niet akkoord kan gaan met de door de assuradeuren bekend gemaakte wijziging(en), dient hij/zij hiervan, binnen een maand na bekendmaking, per aangetekend schrijven kennis te geven aan assuradeuren. Door ontvangst van de betreffende mededeling van de verzekeringnemer, eindigt deze verzekeringsovereenkomst en wordt restitutie van premie verleend over de nog niet verstreken periode van de lopende verzekeringstermijn.

Artikel 16. Premiebetaling

 • De verzekeringnemer is gehouden de premie bij vooruitbetaling aan W.A. Hienfeld B.V. te voldoen. Ingeval de polis via een tussenpersoon is gesloten en de verzekeringnemer aan deze tussenpersoon heeft betaald, is de verzekeringnemer door deze betaling tegenover W.A. Hienfeld B.V. eerst gekweten, wanneer deze tussenpersoon de premie aan W.A. Hienfeld B.V. heeft vergoed.

 • Onverminderd de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer tot betaling van de verschuldigde premie aan W.A. Hienfeld B.V., zal de polis slechts van kracht zijn voor de termijn waarvoor de premie aan W.A. Hienfeld B.V. is betaald alsmede voor de termijn, waarvoor W.A. Hienfeld B.V. verzekeringnemer krediet heeft verleend. Verzekeringnemer zal bij de interpretatie hiervan geacht worden krediet te hebben gehad, tenzij hem dit schriftelijk is opgezegd.

 • Tenzij assuradeuren uit een mededeling van de verzekering-nemer moeten afleiden dat deze in de betaling van de premie zal tekortschieten, zal de verzekering worden beëindigd of de dekking worden opgeschort, nadat de verzekeringnemer na de premievervaldag onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling vruchteloos is aangemaand tot betaling van de premie binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning. De verzekeringnemer blijft, ondanks opschorting of beëindiging van de dekking, gehouden het verschuldigde te voldoen, te vermeerderen met (buitengerechtelijke) incassokosten.

De risicodekking wordt weer van kracht 5 x 24 uur nadat de verschuldigde premie door W.A. Hienfeld B.V.is ontvangen.Ter zake van blijvende invaliditeit, gemeld nadat de schorsing als boven bedoeld is opgeheven doch ontstaan of ontdekt tijdens de periode tijdens welke schorsing van toepassing was, bestaat geen recht op uitkering. In geval van schorsing zijn assuradeuren bevoegd deze verzekeringsovereenkomst, zonder inachtneming van een opzegtermijn, per en door hen te bepalen datum te beëindigen.

Artikel 17. Verjaring

Alle gelden, welke niet binnen twee jaar nadat deze betaalbaar zijn gesteld, worden opgeëist, vervallen aan assuradeuren en zijn niet meer opeisbaar.

Artikel 18. Premievrijstelling en molestdekking na kaping / gijzeling / ontvoering

Indien reden tot uitkering ontstaat of zou kunnen ontstaan tengevolge van of na een kaping /gijzeling /ontvoering - hierna te noemen: de vrijheidsberoving - dan wel tengevolge van gewelddaden de verzekerde overkomen gedurende de vrijheidsberoving, gelden de onderstaande regels.

 • Premievrij
  Deze verzekeringsovereenkomst behoudt nog gedurende een jaar na de vrijheidsberoving, geldigheid vanaf het moment van aanvang daarvan tot op het moment waarop de verzekerde zijn/haar oorspronkelijke plaats van bestemming bereikte. Indien de premievervaldatum valt gedurende de vrijheidsberoving, zal de alsdan te betalen premie voor verlenging van deze verzekeringsovereenkomst niet verschuldigd zijn.

 • Molest / terrorisme gedekt
  Gedurende de vrijheidsberoving, alsmede gedurende de directe terugreis naar zijn/haar vaste woonplaats dekt de polis wel de risico’s van molest zoals deze eerder zijn uitgesloten in Artikel 14. sub. k (molest) en l. (chemische/ biologische stoffen gebruikt door terroristen).

 • Breekt echter een gewapend conflict uit:
  • waaraan Nederland of één van haar nabuurlanden deelneemt of
  • tussen de navolgende landen:
   • - Rusland en één of meer van de inmiddels onafhankelijke republieken die behoorden tot de U.S.S.R. of G.O.S.
   • - De Verenigede Staten van Amerika (U.S.A.)
   • - De Volksrepubliek China

  of tussen één van deze landen en een andere staat, dan vervalt elk recht op uitkering krachtens dit artikel direct na het uitbreken van de vijandelijkheden.

 • Tussentijdse wijziging van de voorwaarden (zie Artikel 15.) Beperking van het verzekeringsgebied van deze verzekerings- overeenkomst (door wijziging van de Artikelen 5 en/of 6 krachtens Artikel 15. - herziening) is niet van kracht indien de vrijheidsberoving aanvangt of aanving binnen het dan nog resterende verzekeringsgebied.
 • Bewijsplicht De uitbreidingen krachtens dit artikel gelden onder de voorwaarde dat de verzekerde bewijsbaar niet zelf, of door opruiing actief, aan de desbetreffende vrijheidsberoving en/of daarmee verband houdende gebeurtenissen deelnam (zie ook Artikel 14.).

Elk recht op uitkering naar aanleiding van dit artikel komt te vervallen indien:

 • dan wel zodra, de verzekerde op de oorspronkelijke plaats van bestemming is aangekomen;
 • dan wel zodra, de verzekerde in zijn/haar woonplaats is teruggekeerd en de terugreis direct na de verkregen vrijheid werd aangevangen resp. werd vervolgd;
 • in geval van ontvoering: de verzekerde is vrijgelaten of bevrijd;
 • er sprake is van een vrijheidsberoving welke langer duurt dan 365 dagen.

Artikel 19. Begin en einde van de overeenkomst

Begin en einde van de polis zijn beide om 12.00 uur lokale tijd ter plaatse waar de verzekerde zich bevindt.

 • Ingangsdatum De risicodekking treedt in op de in de polis genoemde ingangs-datum.
 • Verlenging Tenzij de assuradeuren gebruik maken van hun recht om de en bloc clausule toe te passen geldt dat indien de polis niet minstens 2 maanden vóór de vervaldag schriftelijk door verzekeringnemer of assuradeuren is opgezegd, zij stilzwijgend wordt verlengd met 12 maanden.
 • Vervallen uitkeringsrecht Indien de verzekerde is overleden vervalt ieder recht op uitkering voorzover dit betrekking heeft op blijvende invaliditeit van deze verzekerde.

Artikel 19. Begin en einde van de overeenkomst

Begin en einde van de polis zijn beide om 12.00 uur lokale tijd ter plaatse waar de verzekerde zich bevindt.

 • Coördinatie Assuradeuren en verzekeringnemer kunnen alle voor elkaar bestemde mededelingen rechtsgeldig aan de makelaar doen.
 • Adres verzekeringnemer Alle mededelingen van de makelaar aan verzekeringnemer kunnen rechtsgeldig aan het laatste aan hem bekend gemaakte adres van de in de polis vermelde verzekeringnemer geschieden.
 • Mededelingsplicht Het bepaalde in artikel 7.928 lid 2 BW (strafrechtelijk verleden van derden) is niet van toepassing op de mededelingsplicht van verzekeringnemer bij het sluiten van de polis.

Artikel 21. Mededelingen aan assuradeuren

Alle mededelingen van verzekeringnemer en/of verzekerde aan assuradeuren dienen te worden gericht aan:
W.A. Hienfeld B.V.
Postbus 75133
1070 AC Amsterdam.

Artikel 22. Restitutie van premie

Tenzij deze voorwaarden daarin voorzien, wordt in geen geval restitutie van premie over enige nog niet verstreken periode van een lopende verzekeringstermijn verleend.

Artikel 23. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

Deze verzekeringsovereenkomst wordt geregeerd door de regels van het Nederlands Recht. Alle geschillen welke uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeien en welke geen verband houden met de vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit (zie Artikel 11. Arbitrage) zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde Rechter te Amsterdam. Indien assuradeuren als eisers optreden en de verzekeringnemer in het buitenland woont of verblijft, kunnen zij van deze regel afwijken. Verzekeringnemers en verzekerde of gerechtigden op uitkering uit hoofde van deze verzekeringsovereen- komst, kunnen in voorkomende gevallen tevens hun klachten voorleggen aan de navolgende instanties:

 • de directie van W.A. Hienfeld B.V.,
  Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam;
 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus 93257,
  2509 AN Den Haag;

Artikel 24. Bedrog

Indien, na betaling van een uitkering, komt vast te staan, dat de verzekeringnemer of de verzekerde bedrog heeft /hebben gepleegd teneinde uitkering te verkrijgen, hebben assuradeuren het recht om de gedane uitkering(en) verhoogd met de gemaakte schadebehandelings- kosten en wettelijke rente terug te vorderen van de verzekeringnemer, de verzekerde en/of de begunstigde(n).

Artikel 25. Persoonregistratie

De bij de aanvraag en/of wijziging van een verzekering dan wel bij schademelding verstrekte persoonsgegevens worden door W.A. Hienfeld B.V. verwerkt ten behoeve van het aangaan en/of het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en/of de eventueel hierop betrekking hebbende financiële afwikkeling(en) en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het voorkomen en bestrijden van fraude.

Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen" van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kan worden opgevraagd bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, of via www.verzekeraars.nl;