Geachte relatie

Binnen de verzekeringsbedrijfstak hecht men aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen en financiële zaken. Iedereen die activiteiten verricht binnen de financiële dienstverlening staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op de site van AFM (www.afm.nl) treft u meer informatie aan over De rechten en plichten binnen de Wet Financiële Dienstverlening (WFD).

A. Wie zijn wij?

Frerichs Assurantie- en Hypotheekbemiddeling geeft u adviezen en zoekt naar oplossingen op het gebied van verzekeringen, hypotheken en pensioenen. Indien u ons de opdracht daartoe geeft, inventariseren wij samen met u welke risico’s verzekerd dienen te worden en bemiddelen bij de totstandkoming van de overeenkomsten die u wenst aan te gaan. Wij onderhouden voor u de kontakten met de verzekeraars waar u uw verzekeringen heeft ondergebracht.

B. Onze diensten.

1. Specifiek

 1. Wij adviseren u bij het vinden en afsluiten van het gewenste product;
 2. wij controleren de polis en premie die verzekeraars bij u in rekening brengen;
 3. tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen doorgeven op de polis;
 4. mocht u schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen.

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

Voor complexe producten hanteren wij:

 • Execution- Only
 • Adviesrelatie

C. Wat verwachten wij van u?

 1. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
 2. Dat u wijzigingen m.b.t. verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft.
 3. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen , kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goede overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij gaan er dan achterheen en zullen zonodig laten corrigeren.

D: Onze bereikbaarheid

BezoekadresSpreeuwstraat 133
7102 HH Winterswijk
PostadresSpreeuwstraat 133
7102 HH Winterswijk
Telefoon0543-563133
fax0543-563117
E-mailinfo@frerichs-assurantien.nl
Websitewww.frerichs-assurantien.nl
 1. Wij zijn op werkdagen geopend van 08.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur. Bij noodgevallen, ’s avonds en in het weekend telefonisch te bereiken onder nummer 0543-518880.
 2. als wij niet (direct) bereikbaar zijn kunt u de aanwijzingen op ons antwoordapparaat volgen.
 3. Tijdens afwezigheid in vakantieperiodes kunt u de aanwijzingen op ons antwoordapparaat volgen of direct contact opnemen met de verzekeraar.

E. De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Onze algemene regeling is dat de verzekeraar de premie bij onze klanten incasseert. Als daarvan afgeweken wordt maken wij daarover vooraf een afspraak.

F. Onze relatie met verzekeraars

Frerichs Assurantie- en Hypotheekbemiddeling is een onafhankelijk intermediair. Dat wil zeggen dat wij adviesvrij zijn en producten van verschillende verzekeraars en/of geldverstrekkers adviseren. Wij zullen u een objectief advies geven, passende bij uw specifieke situatie.

Geen van de aandelen van ons bedrijf is in handen van een verzekeraar. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars en /of geldverstrekkers. Een lijst met namen van verzekeraars en / of geldverstrekkers met wie wij zaken doen zenden wij u op aanvraag toe.

G. Hoe worden wij beloond

Wij ontvangen van de maatschappij(en) waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover vooraf.

H. Onze kwaliteit.

 1. Ons kantoor is ingeschreven bij de SER (Sociaal Economische Raad) onder nummer 1066928 B Registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen.
 2. Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 09147431.
 3. Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut Verzekeringen onder nummer 20025435.
 4. Voor ons kantoor is door het AFM (Autoriteit Financiële Markten) een vergunning afgegeven onder nr. 12002239.
 5. Bij ons vind u de Erkend Hypotheekadviseur

I. Beëindiging relatie.

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

J. Klachten?

Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het KlachtenInstituut Financiële Dienstverlening (KiFid). www.kifid.nl. U kunt zich desgewenst tot de burgerlijke rechter wenden.

K. Datum

Opgesteld te Winterswijk op 1 januari 2005. Gewijzigd 1 augustus 2008